Zaawansowani
Teraz czytasz
Rodzaje zleceń w Dukascopy Bank (platforma JForex)
0

Rodzaje zleceń w Dukascopy Bank (platforma JForex)

utworzył Paweł Mosionek12 października 2010

Na platformie JForex w Dukascopy wyróżniamy różne rodzaje zleceń charakterystycznych dla rynku ECN. Mają one swoją własną specyfikę jeśli chodzi o zastosowanie, jak i o ich sposób realizacji.

 • Zlecenie rynkowe (Market Order);
 • Zamknięcie zlecenia (Close Order);
 • Zlecenie rynkowe z poślizgiem cenowym (Market Order with Slippage);
 • Zamknięcie warunkowe (Conditional Close);
 • Zlecenie oczekujące Stop Entry (Stop Entry Order);
 • Zlecenia oczekujące Limit Entry (Limit Entry Order);
 • Zlecenie wejścia MIT (MIT Entry Order);
 • Zlecenia Take Profit (Take Profit Order);
 • Zlecenie Stop Loss (Stop Loss Order);
 • Zlecenia Place Bid/Offer (Place BID/OFFER).

Zlecenie rynkowe (Market Order)

Rodzaje zleceń ECN: spread na JForexJest to zlecenie bezwarunkowe, którego realizacja jest uzależniona od sytuacji rynkowej w chwili jego wysłania. W momencie wysłania zlecenia cena rynkowa jest tzw. ceną referencyjną do sprawdzenia czy warunki do jego realizacji wciąż są satysfakcjonujące i czy może być zatwierdzona. Termin „bezwarunkowe” nie oznacza, że zlecenie zostanie wykonane w każdych warunkach. Bezwarunkowe zlecenia realizowane są natychmiast lub anulowane w tej samej chwili. Zlecenie może również zostać wykonane tylko częściowo, w takim wypadku „pozostałość” jest automatycznie anulowana.

W zleceniach rynkowych mamy możliwość zdefiniowanie jedynie kwoty transakcji, nie można zdefiniować własnego poślizgu cenowego. Jest on „ukryty” i ustalony na sztywno na 5.0 pips.

Zlecenia rynkowe można zawrzeć klikając w oknie transakcji na Buy xxx / Sell xxx.

Sposób realizacji
Bezwarunkowe zlecenie rynkowe jest przesyłane do serwera (marketplace) i bezpośrednio kierowane do źródła płynności uzyskując najlepszą cenę rynkową dostępną w danej chwili. Następnie w tym miejscu może być ono zrealizowane w całości, wykonane częściowo lub odrzucone. Powodem odrzucenia może być fakt, iż cena na rynku uległa zmianie i nie spełnia już warunków zlecenia. Zlecenie bezwarunkowe nie oznacza, że zostanie ono zrealizowane po dowolnej cenie. System zakłada także maksymalny ujemny poślizg cenowy dla zleceń market. Każdemu takiemu zleceniu towarzyszy poślizg z góry zdefiniowany w aplikacji. Ma to zapobiec egzekucji zleceń zarówno po cenie dużo innej jaką ustalił inwestor jak i po cenie znacznie różniącej się od obowiązującej na rynku. Aby uniknąć realizacji zlecenia kilka razy na daną kwotę, zapytanie wysyłane jest do jednego źródła płynności posiadającego najlepszą cenę ale tylko jeden raz.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Depozyt zabezpieczający jest blokowany na poczet otwarcia pozycji w momencie wysłania zlecenia. Jeśli na rachunku nie ma wystarczającej ilości środków to realizowana jest tylko część transakcji, na którą pozwala depozyt.

Zamknięcie zlecenia (Close Order)

Zamknięcie zlecenia jest zleceniem rynkowym wysyłanym do zamknięcia jednej lub kilku pozycji. W zależności od posiadanej otwartej pozycji, zlecenie rynkowe zamknięcia może być zarówno kupnem, jak i sprzedażą (przeciwna pozycja). Podobnie jak przy zleceniach Market, zlecenie Close jest bezwarunkowe i kontrola poślizgu cenowego przez inwestora jest wyłączona. Tu również tzw. slippage jest „ukryty” i ustawiony na poziomie 5.0 pips. Zlecenie to również może zostać zrealizowane w całości, w części lub odrzucone.

Zlecając zamknięcie w zakładce Position Summary, zostaną zamknięte wszystkie transakcje na danej parze walutowej, natomiast robiąc to w zakładce Positions możemy wybrać konkretną pozycję i zamknąć ją osobno.

Dodatkowo istnieje możliwość zamknięcia otwartych pozycji na różnych parach walutowych jednym kliknięciem. W tym celu należy je zaznaczyć w kwadracie, a następnie wybrać Close Selected.

Rodzaje zleceń: Close selected (JForex)

Sposób realizacji
Zlecenie bezwarunkowego zamknięcia przesyłane jest do serwera (SWFX Swiss FX Market Place) i kierowane do źródła płynności uzyskując jak najlepszą dostępną cenę rynkową w danej chwili. Zlecenie może być zrealizowane w całości, w części lub odrzucone. Powodem odrzucenia może być nieaktualna satysfakcjonująca klienta cena na rynku lub niespełniająca warunków transakcji w momencie wysłania zapytania, z racji, że istnieje niewielkie opóźnienie między wysłaniem zlecenia a jego realizacją. Oczywiście dba się o to by czas ten był możliwie jak najkrótszy. W przypadku odrzucenia następują kolejne próby realizacji zlecenia. Dodatkowo zlecenie zamknięcia posiada „ukryty” poślizg cenowy, który ma pomóc w jego realizacji ale także zapobiec by transakcja została zrealizowana po cenie sporo różniącej się od rynkowej lub tej którą wybrał klient. W przypadku pozycji o bardzo dużym wolumenie transakcji może zdarzyć się, iż transakcja zamknięcia będzie realizowana w kilku częściach.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Wykonanie zamknięcia zlecenia (Close order) powoduje natychmiastowe „uwolnienie” depozytu użytego do otwarcia danej transakcji.

Zlecenie rynkowe z poślizgiem cenowym (Market Order with Slippage)

Rodzaje zleceń: zlecenie z poślizgiem (JForex)Porównując z bezwarunkowymi zleceniami, warunkowe zlecenia są obarczone dodatkowymi warunkami w wykonaniu natychmiastowym lub są realizowane później niż zostały stworzone i zatwierdzone, najczęściej nie po aktualnej cenie rynku. Tymi warunkami najczęściej są limity cenowe wykonania zlecenia. W tym rodzaju zleceń mamy możliwość zdefiniowania sobie własnego poślizgu cenowego dla każdej transakcji, czyli inaczej niż jest to w przypadku zleceń bezwarunkowych, gdzie poślizg jest sztywny i „ukryty”. Zlecenie to jest realizowane natychmiast lub anulowane. W przypadku częściowej realizacji zlecenia, pozostała część, która nie została wykonana jest natychmiast anulowana.

By skorzystać ze zlecenia rynkowego z poślizgiem wystarczy skorzystać z głównego panelu transakcji, z okna w Market Overview lub rozbudowanego panelu Conditional Orders. Domyślną wartość poślizgu cenowego można ustawić w opcjach JForex (Preferences -> General -> Slippage -> Apply default Slippage at All Market Orders).

Sposób realizacji
Zlecenie warunkowe, rynkowe z poślizgiem cenowym jest przesyłane do serwera (market place) i bezpośrednio kierowane do źródła płynności uzyskując najlepszą cenę rynkową dostępną w danej chwili. Następnie w tym miejscu może być ono zrealizowane w całości, wykonane częściowo lub odrzucone. Powodem odrzucenia może być niespełnianie warunków zlecenia przez rynek w danym czasie kiedy to zlecenie zostało wysłane. Jeśli próba realizacji zlecenia po najlepszej cenie (cenie rynkowej) nie powiedzie się, podejmowane są kolejne próby jego realizacji w granicy poślizgu cenowego ustalonego przez inwestora.

Wartość odchylenia (poślizgu) może być pomocna w celu zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji zlecenia kosztem ceny wykonania, ale również do zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji bardzo dużych transakcji na raz. Należy pamiętać, że nie istnieje optymalna (idealna) wartość poślizgu cenowego z racji, że jest to uzależnione od przyszłego zachowania warunków rynkowych.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Depozyt zabezpieczający jest obliczany i blokowany w momencie wysyłania zlecenia do wykonania. Jeśli na rachunku nie ma wystarczającej ilości środków do wykonania danego zlecenia, jest ono realizowane tylko w wielkości na jaką pozwala depozyt, a reszta ulega anulowaniu.

Zamknięcie warunkowe (Conditional Close)

Zamknięcie warunkowo (JForex)Zamknięcie warunkowe jest warunkowym zleceniem rynkowym, które powoduje zamknięcie jednej pozycji. Wolumen transakcji zamknięcia oraz poślizg cenowy w nim zawarte definiowane są przez inwestora. Zlecenie to może zostać użyte do zamknięcia tylko części pozycji.

Zamknięcie warunkowe jest realizowane natychmiast lub anulowane. W przeciwieństwie do zlecenia bezwarunkowego zamknięcia, tu nie będzie kolejnych prób jego realizacji jeśli zostanie ono odrzucone lub zrealizowane tylko częściowo w pierwszej próbie.

Zamknięcie warunkowe dostępne jest w zakładce Positions. Po zaznaczeniu pozycji pojawia się opcja Cond. close. Opcja ta nie jest dostępna w oknie Position Summary i nie ma możliwości zamknięcia warunkowego kilku różnych pozycji ze względu na możliwą różnicę w ich wolumenie. Bezwarunkowe zamknięcie może być używane do zamknięcia kilku pozycji za pomocą jednego polecenia dzięki zastosowaniu domyślnych wartości poślizgu cenowego dla wszystkich zleceń rynkowych w Preferences.

Sposób realizacji

Zamknięcie warunkowe jest przesyłane do serwera (market place) i kierowane do źródła płynności w celu uzyskania jak najlepszej dostępnej ceny w danym czasie. Zlecenie może zostać wykonane w całości, częściowo lub odrzucone. Powód odrzucenia może być ten sam, co w przypadku wyżej opisanych zleceń. Jeśli realizacja po najlepszej cenie nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna próba jego realizacji w granicy poślizgu cenowego ustalonego przez inwestora. Inwestor ustalając dany poślizg cenowy zgadza się na realizację zlecenia w ramach odchylenia jakie zdefiniował. Jeśli poślizg cenowy ustalony zostanie na 0, oznacza to, że inwestor nie godzi się na realizację zlecenia po cenie innej niż wskazana przez niego.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Zrealizowanie zamknięcia warunkowego powoduje natychmiastowe „uwolnienie” depozytu użytego do otwarcia danej transakcji lub jej części w przypadku realizacji częściowej.

Zlecenie oczekujące Stop Entry (Stop Entry Order)

Zlecenia oczekujące Stop Entry wysyłane są na rynek w momencie osiągnięcia wskazanej przez inwestora ceny w celu próby ich realizacji. Dla tego typu zleceń stop i limit, wskazanie ceny przy której nastąpi realizacja, jest wymagane. Jeśli zlecenie oczekujące zostanie wysłane w momencie kiedy rynek spełnia w danej chwili jego założenia, może zdarzyć się, że zostanie wykonane natychmiast.
Jeśli cena wskazana w zleceniu zostanie osiągnięta, zlecenie może być zrealizowane lub odrzucone, w całości lub w części. Jednak odrzucone zlecenia nie są anulowane, a ponawiane jeśli istnieje prawdopodobieństwo ich wykonania natychmiast lub później, w zależności od parametrów zlecenia.

Zlecenia oczekujące Stop Entry mają na celu otworzyć pozycję zgodnie z kierunkiem trendu/ruchu, czyli w przypadku pozycji Buy kurs wejścia ustalony w zleceniu Stop Entry musi być wyższy niż cena rynkowa. W przypadku pozycji Sell, kurs ten musi być niższy niż aktualna cena rynkowa.

Wyróżniamy cztery rodzaje wejść zleceń Stop Entry:

 • Stop Entry Buy kiedy cena Bid jest większa lub równa wskazanej cenie;
 • Stop Entry Buy kiedy cena Ask jest większa lub równa wskazanej cenie;
 • Stop Entry Sell kiedy cena Bid jest mniejsza lub równa wskazanej cenie;
 • Stop Entry Sell kiedy cena Ask jest mniejsza lub równa wskazanej cenie.

Zlecenie oczekujące (JForex)

Uwaga!
Jeśli opcja One-click (opcja widoczna koło salda konta) jest włączona, uruchamiając zlecenie oczekujące, jest ono od razu zatwierdzane i nie potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie chęci jego złożenia.

Zlecenia Stop Entry ważne są do momentu wykonania lub anulowania. Pozostają w toku, o ile nie zostały w całości zrealizowane ani odwołane albo przez inwestora lub z przyczyn niespełnienia wymagań depozytu zabezpieczającego.

Cena wykonania może być ograniczona lub nie. Ograniczenie realizacji może nastąpić za pomocą poślizgu cenowego w stosunku do ceny wykonania. W zleceniach Stop Entry możliwe jest zdefiniowanie zleceń Stop Loss, Take Profit oraz Trailing Step, czyli Stop Lossu kroczącego za ceną rynkową w określonej odległości. Inwestor ma możliwość zmiany każdego parametru zlecenia Stop Entry, dopóki nie zostanie ono zrealizowane.

Rodzaje zleceń: zlecenie oczekujące (JForex)

Jeśli zlecenie oczekujące Stop Entry wysyłane jest:

 • bez poślizgu cenowego to realizowane jest po cenie rynkowej w momencie przekroczenia przez rynek ustalonego w zleceniu kursu;
 • z poślizgiem cenowym to realizowane jest po cenie w granicy ustalonej przez cenę wejścia i akceptowany poślizg cenowy;
 • z poślizgiem cenowym ustalonym na 0 to podejmowane są próby realizacji zlecenia tylko po wskazanej cenie w zleceniu.

Sposób realizacji
Kiedy zlecenie Stop Entry jest tworzone, przeważnie warunki do jego realizacji nie są spełniane, wtedy zlecenie ma status oczekujący. Po jego utworzeniu wszystkie parametry zapisane są na serwerze brokera. W momencie spełnienia przez rynek kryteriów ustalonych w zleceniu, jest ono wysyłane do realizacji po cenie rynkowej lub wskazanego limitu.

Uwaga!
Cena wskazana w zleceniu nie zawsze jest ceną realizacji (patrz punkty wyżej).

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Depozyt zabezpieczający na poczet otwarcia pozycji poprzez zlecenie Stop Entry blokowany jest dopiero w momencie wysłania zlecenia na rynek w celu jego realizacji. Depozyt nie jest blokowany w momencie ustalenia zlecenia oczekującego. Jeśli na rachunku znajduje się zbyt mała ilość środków by zrealizować całe zlecenie, otwierana jest tylko taka jego część, na jaką pozwala depozyt.

Zlecenie oczekujące Limit Entry (Limit Entry Order)

Zlecenie oczekujące (Limit Entry Order)Zlecenie oczekujące Limit Entry jest warunkowym zleceniem z limitem otwierającym pozycję po osiągnięciu lub przekroczeniu ceny limitu przez kurs rynkowy. W tym rodzaju zleceń nie ma możliwości zdefiniowania poślizgu cenowego. Mamy jednak możliwość ustalenia dodatkowych zleceń oczekujących Stop Loss, Take Profit oraz Trailing Step (Stop Loss podążający za kursem).

Zlecenie oczekujące Limit Entry służy do otwarcia pozycji w przeciwną stronę niż ostatni ruch rynku, czyli:

 • Limit Entry Buy musi mieć cenę ustaloną poniżej aktualnego kursu rynkowego i w momencie spadku kursu do wskazanego poziomu realizowana jest transakcja kupna;
 • Limit Entry Sell musi mieć cenę ustaloną powyżej aktualnego kursu rynkowego i w momencie wzrostu kursu do wskazanego poziomu realizowana jest transakcja sprzedaży.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Depozyt zabezpieczający na poczet otwarcia pozycji poprzez zlecenie Limit Entry blokowany jest dopiero w momencie wysłania zlecenia na rynek w celu jego realizacji. Depozyt nie jest blokowany w momencie ustalenia zlecenia oczekującego. Jeśli na rachunku znajduje się zbyt mała ilość środków by zrealizować całe zlecenie, otwierana jest tylko taka jego część, na jaką pozwala depozyt.

Zlecenie wejścia MIT (MIT Entry order)

Zlecenie oczekujące (MIT Entry order)Zlecenie wejścia MIT może być zarówno zleceniem rynkowym warunkowym, jak i zleceniem z limitem do otwarcia pozycji. Jego warunkiem jest ustalenie ceny progowej, której celem jest „złagodzenie” ograniczeń w stosunku do ceny wykonania, w momencie osiągnięcia jej przez rynek. Można ustalić ograniczenie dla ceny wykonania ustalając poślizg cenowy na zero. W takim wypadku wykonanie zlecenia MIT może nastąpić jedynie po ustalonej cenie limitu. Wartość poślizgu cenowego można ustalić w ustawieniach platformy (Preferences -> General) i zawsze jest brana właśnie ta wartość domyślna do wykonania zlecenia.

Zlecenie Take Profit (Take Profit Order)

Zlecenie Take Profit jest warunkowym zleceniem z limitem związane z określoną pozycją. Jak wynika z nazwy zlecenie to ma realizować zysk z pozycji. Istnieje jednak możliwość by realizowało również stratę w celu jej minimalizacji (w sytuacji gdy pozycja jest mocno stratna można ustalić TP na poziomie mniejszej straty). Zlecenie Take Profit jest zleceniem typu good-till-canceled, czyli ważnym do anulowania. Anulować można je w każdej chwili aż do momentu wykonania.

Zlecenie TP może być zdefiniowane w momencie zawierania transakcji lub dodane później. Może być ustalane automatycznie za pomocą zdefiniowania odpowiedniej wartości w opcjach JForex (Preferences -> General -> Take Profit pips -> Apply default Take Profit to all Market Orders) – dzięki temu wartość TP będzie automatycznie wysyłana ze zleceniem otwarcia pozycji.

Sposób realizacji
Zlecenie Take Profit jest wysyłane na rynek w celu wykonania tak szybko i do czasu aż zostanie zrealizowane jeśli cena oferty rynkowej jest równa lub przekracza ustaloną granicę Take Profit. Negatywny poślizg cenowy nie jest tu dozwolony. Egzekucja następuje po cenie w limicie lub lepszej. Zlecenie TP może zostać odrzucone lub zrealizowane w kilku partiach. Może się zdarzyć, że cena Ask lub Bid ustalona w zleceniu TP może nie być dostępna na rynku (np. luka cenowa) bądź płynność rynku nie będzie pozwalała na wykonanie danego zlecenia (brak drugiej strony transakcji). W takim wypadku w dalszym ciągu będą podejmowane próby wykonania zlecenia Take Profit, tak długo jak pozycja będzie otwarta, a inwestor nie anuluje lub zmodyfikuje zlecenia TP.

Zlecenie Stop Loss (Stop Loss Order)

Zlecenie Stop Loss jest bezwarunkowym zleceniem rynkowym zamknięcia danej pozycji po określonym kursie. Jak nazwa wskazuje zlecenie to ma za zadanie zatrzymać stratę (a raczej powiększanie się jej) na pozycji. Istnieje także możliwość by Stop Loss realizowało zysk – w momencie, gdy pozycja jest zyskowna, zlecenie SL może przybrać wartość między poziomem otwarcia transakcji, a aktualnym kursem rynkowym.

Sposób realizacji
Stop Loss ma na celu zamknięcie transakcji w momencie spełnienia ustalonych założeń cenowych, w każdej rynkowej sytuacji, szczególnie podczas dużej zmienności. Nie ma jednak możliwości zdefiniowania poślizgu cenowego dla zleceń Stop Loss. Kiedy cena ustalona w Stop Loss zostaje osiągnięta, zlecenie jest wysyłane jako zlecenie bezwarunkowe i podejmowane są próby realizacji po jak najlepszej dostępnej cenie. W zależności od skali wahań na rynku, prawdopodobieństwo wykonania Stop Loss podczas bardzo zmiennego rynku z poślizgiem cenowym wzrasta. Po spełnieniu założeń zlecenia, Stop Loss jest wykonywany natychmiastowo.

Zlecenia Place Bid/Offer (Place BID/OFFER)

Są to zlecenia z limitem widoczne na rynku dla innych jego wewnętrznych uczestników, a depozyt zabezpieczający jest blokowany od razu w momencie ich stworzenia. Zlecenia Place są w stanie wychwycić potencjalne zlecenia rynkowe wysłane na rynek przez innych wewnętrznych uczestników.

Zlecenie Place BID/OFFER

Zlecenia Bid i Offer są zleceniami z limitem, widocznymi w tzw. Market Depth (głębokość rynku) przez innych wewnętrznych uczestników rynku. By rozszerzyć wewnętrzną płynność, zlecenia te mają możliwość do wychwytywania wewnętrznych zleceń rynkowych i umożliwiają klientom tworzenie własnego rynku oraz zawierania zleceń między sobą (własny market-making).

W tym rodzaju zleceń jest możliwość zdefiniowania czasu ważności zlecenia na określoną ilość czasu (Good For) lub do określonej daty (Good Till). Domyślną opcją jest Good-till-canceled (GTC), czyli realizacja oferty powoduje jednoczesne jej zniknięcie.
Należy pamiętać, że w przypadku warunku Good Till, gdzie definiujemy godzinę wygaśnięcia zlecenia, obowiązująca strefa czasowa to GMT (czas serwera brokera), czyli o godzinę przesunięta do tyłu względem czasu polskiego (GMT+1).

Sposób realizacji
Zlecenia Bid i Offer umieszczane są w tzw. Market Depth (głębokość rynku) i widoczne są dla ich wewnętrznych uczestników. Z racji, że są zleceniami z limitem, nie występuje to negatywny poślizg cenowy. Mogą być wykonane tylko po wskazanej cenie lub lepszej. Zlecenia realizowane są w całości lub częściowo w przypadku osiągnięcia wskazanego limitu cenowego. Istnieje jednak możliwość złapania zamówienia od danego wewnętrznego uczestnika rynku. Jeśli cena zlecenia Bid zostanie ustalona powyżej aktualnej ceny rynkowej, możliwe jest, że zostanie wykonane natychmiast. Jeśli cena zlecenia Offer zostanie ustalona poniżej aktualnej ceny rynkowej, może zostać zrealizowane natychmiast.

Wymagania zabezpieczenia kapitału
Depozyt zabezpieczający jest blokowany dla zleceń Bid/Offer w momencie ich stworzenia i zarezerwowany w celu utrzymania rezerwy środków na ich wykonanie. W przypadku spadku salda konta i niemożności spełnienia wymagań depozytu zabezpieczającego, zlecenia Bid i Offer zostają automatycznie anulowane.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.