Zaawansowani
Teraz czytasz
Bear Spread – Czym jest strategia spreadu niedźwiedzia?
0

Bear Spread – Czym jest strategia spreadu niedźwiedzia?

utworzył Forex Club14 maja 2021

W poprzednich częściach cyklu o opcjach opisane zostały strategie married put, covered call oraz spread byka. W obecnym artykułu przybliżona zostanie strategia spreadu niedźwiedzia (bear spread), który pozwala zarabiać na spadkach kursów indeksów, akcji czy par walutowych.

Spread niedźwiedzia zaliczany jest do jednych z najprostszych strategii inwestycyjnych wykorzystujących opcje. Nie dziwi więc, że spread niedźwiedzia jest także jedną z najpopularniejszych wertykalnych transakcji spreadowych. Czym jest spread wertykalny? Jest to strategia, która polega na jednoczesnym kupieniu opcji CALL lub PUT oraz wystawieniu (sprzedaży) opcji CALL lub PUT z inną ceną wykonania ale z tym samym dniem wygaśnięcia. W przypadku spreadu niedźwiedzi można wyróżnić bear call spread oraz bear put spread. 

Bear Call Spread

W przypadku spreadu niedźwiedzia wykorzystującego opcję call strategia polega na kupieniu opcji call z wyższą ceną wykonania oraz jednoczesnym wystawieniu opcji call z niższą ceną wykonania. Należy pamiętać, że cena opcji call z niższą ceną wykonania ma wyższą premię od ceny opcji call z wyższą ceną wykonania. Oznacza to, że taka strategia powoduje, że inwestor dostaje środki, które są maksymalnym zyskiem z transakcji. Inwestor nie musi wyłożyć żadnych środków podczas tworzenia strategii. Jest to więc strategia kredytowa.

Przykładem takiej transakcji jest np. założenie bear call spread na akcjach Microsoft dnia 7 maja 2021 roku. Do tego celu można skorzystać z opcji call wygasających 18 czerwca 2021 roku. Na zakończeniu sesji wartość jednej akcji wynosiła 252,46$. Jedna opcja daje ekspozycję na 100 akcji spółki Microsoft. Poniżej znajduje się syntetyczna tabela agregująca ceny opcji call tuż przed wygaśnięciem sesji:

Cena wykonania opcji call Cena bid (sprzedaży) Cena ask (kupna)
220 32,80 33,35
230 23,40 23,85
240 14,75 15,25
250 7,80 8,20
260 3,40 3,65
270 1,30 1,47
280 0,49 0,60

Źródło: yahoofinance.com

Wystawienia opcji ITM oraz kupno opcji ATM

Jest to bear call spread, który jest złożony z opcji ITM oraz ATM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki kupnie opcji call z ceną wykonania 250$ oraz jednoczesnym wystawieniu opcji z ceną wykonania 230$. Kupując opcję call inwestor płaci 820$ (8,2$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Wystawiając opcję call inwestor otrzymuje 2340$ (23,40$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor otrzymanie 1520$ (pominięte koszty prowizji). Zakładając taką pozycję inwestor ma z góry określony poziom potencjalnego zysku, która jest równa otrzymanej premii. Poniżej znajduje się zaprezentowane bazowe scenariusze:

 • Spadek kursu do 220$

W przypadku kiedy w dniu wygaśnięcia opcji kurs akcji spadnie do 220$ obie opcje wygasają bez wartości. W efekcie inwestor stracił 820$ oraz zarobił 2340$. W efekcie zysk ze strategii wyniósł 1520$.

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 250$

W sytuacji kiedy kurs akcji zatrzymuje się w okolicy 250$ to inwestor zarabia 340$ z wystawionej opcji call oraz traci 820$ w wyniku wygaśnięcia kupionej opcji call. W efekcie strata netto z transakcji wyniosła 480$.

 • Wzrost kursu do 270$

Kiedy kurs akcji wzrośnie do 270$ to strata z wystawionej opcji call wynosi 1660$ (40$-23,40$)*100. Jedocześnie część strat została pokryta z kupionej opcji call. Zysk z opcji call wyniósł 1180$ (20$-8,2$)*100. W efekcie strata netto ze strategii wyniosła 480$.

Wystawienie opcji ATM oraz kupienie opcji OTM

Jest to bear call spread, który jest złożony z opcji ATM oraz OTM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki wystawienia opcji call z ceną wykonania 250$ oraz jednoczesnym kupnie opcji z ceną wykonania 270$. 

Kupując opcję call inwestor płaci 147$ (1,47$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Wystawiając opcję call inwestor otrzymuje 780$ (7,80$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor otrzymuje 633$ (pominięte koszty prowizji). Zakładając taką pozycję inwestor ma z góry określony poziom potencjalnego zysku, która jest równa otrzymanej premii. Poniżej znajduje się zaprezentowane bazowe scenariusze:

 • Spadek kursu do 220$

W przypadku kiedy w dniu wygaśnięcia opcji kurs akcji spadnie do 220$ obie opcje wygasają bez wartości. W efekcie inwestor stracił 147$ na kupionej opcji call oraz zarobił 780$ na wystawionej opcji ATM. W efekcie zysk z transakcji wyniósł 633$.

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 250$

W sytuacji kiedy kurs akcji nie zmienia się zbytnio do końca wygaśnięcia opcji. Inwestor traci 147$ na kupionej opcji call oraz zarabia 780$ z wystawionej opcji ATM. W efekcie zysk ze spreadu niedźwiedzia wynosi 633$.

 • Wzrost kursu do 270$

Jeśli kurs akcji Microsoft wzrośnie do 270$ to inwestor nie zarabia nic na kupionej opcji call OTM. Jednocześnie strata netto z wystawionej opcji call wynosi 1220$ (7,8$ – 20$)*100. W efekcie strata ze spreadu niedźwiedzia wynosi 1367$. Jest to maksymalna strata jaką inwestor może ponieść na takim zestawieniu opcji kupna (call).

Wystawienie opcji OTM oraz kupno opcji OTM o wyższej cenie wykonania

Jest to bear call spread, który jest złożony z dwóch opcji OTM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki wystawieniu opcji call z ceną wykonania 260$ oraz jednoczesnym kupnie opcji z ceną wykonania 280$. 

Kupując opcję call inwestor płaci 60$ (0,60$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Wystawiając opcję call inwestor otrzymuje 340$ (3,40$ premii pomnożone przez mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor otrzymuje netto 280$ (pominięte koszty prowizji). Zakładając taką pozycję inwestor ma z góry określony poziom potencjalnego zysku, która jest równa otrzymanej premii. Poniżej znajduje się zaprezentowane bazowe scenariusze:

 • Spadek kursu do 220$

W przypadku kiedy w dniu wygaśnięcia opcji kurs akcji spadnie do 220$ obie opcje wygasają bez wartości. W efekcie inwestor stracił 60$ z kupionej opcji call oraz zarobił 340$ na wystawionej opcji. W efekcie zysk ze strategii wyniesie 280$.

 • Wzrost kursu do 250$

Jest to podobna sytuacja jak w poprzedniej przykładzie. Obie opcje wygasają bez wartości a zysk netto wynosi 280$.

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 270$

W tej transakcji inwestor generuje stratę z wystawionej opcji call, która wyniesie 660$ (3,4$ – 10$)*100. Jednocześnie kupiona opcja call wygasa bez wartości co oznacza stratę na poziomie 60$. W efekcie strata z całej strategii wyniesie 720$.

 • Wzrost kursu do 280$

Jeśli kurs Microsoft wzrośnie do 280$ to strata z wystawionej opcji call wyniesie 1660$ (3,4$-20$)*100. Jednocześnie kupiona opcja call z ceną wykonania 280$ wygasa bez wartości. Powoduje to wygenerowanie łącznej straty na poziomie 1720$. Jest to maksymalna strata w przypadku wykorzystania tego spreadu niedźwiedzia.

Poniżej zbiorcze posumowanie strategii bear call spread:

Podsumowanie strategii: wystawienie ITM (230) + kupno ATM (250) wystawienie ATM (250$) + kupno OTM (270$) wystawienie OTM (260$) + kupno OTM (280$)
Koszt strategii 0$ 0$ 0$
Wygaśnięcie 220$ + 1520$ + 633$ +280$
Wynik przy 250$ – 480$ + 633$ +280$
Wynik przy 260$ – 480$ – 367$ +280$
Wynik przy 280$ – 480$ – 1367$ – 1720$
01 Bear call spread

Źródło: opracowanie własne

Bear Put Spread

Strategia spreadu niedźwiedzia przy wykorzystaniu opcji PUT. Inwestor nabywa opcję PUT z wyższą ceną wykonania oraz wystawienia opcji sprzedaży z niższą ceną wykonania. Z racji tego, że opcja PUT z wyższą ceną wykonania ma większą premię od opcji o niższej cenie wykonania to inwestor aby stworzyć strategię musi zapłacić premię. Oznacza to, że spread niedźwiedzia przy wykorzystaniu opcji put jest strategią debetową. 

Przykładem takiej transakcji jest np. założenie bear put spread na akcjach Microsoft dnia 7 maja 2021 roku. Do tego celu można skorzystać z opcji put wygasających 18 czerwca 2021 roku. Na zakończeniu sesji wartość jednej akcji wynosiła 252,46$. Jedna opcja daje ekspozycję na 100 akcji spółki Microsoft. Poniżej znajduje się syntetyczna tabela agregująca ceny opcji put tuż przed wygaśnięciem sesji:

Cena wykonania opcji put Cena bid (sprzedaży) Cena ask (kupna)
220 1,93 2,21
230 2,79 3,10
240 4,00 4,30
250 5,75 6,05
260 11,20 11,60
270 19,00 19,70
280 28,20 28,65

Źródło: yahoofinance.com

Wystawienie opcji ATM oraz kupienie opcji ITM

Jest to bear put spread, który jest złożony z opcji ITM oraz ATM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki sprzedaży opcji put z ceną wykonania 250$ oraz jednoczesnym kupieniu opcji sprzedaży (put) z ceną wykonania 270$. 

Wystawiając opcję put inwestor otrzymuje 575$ (5,75$ premii pomnożone * mnożnik 100). Kupując opcję put inwestor płaci 1970$ (19,70$ premii * mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor musi zapłacić 1395$, który jest maksymalną stratą. Poniżej znajduje się zaprezentowane bazowe scenariusze:

 • Spadek kursu do 220$

Inwestor zarabia na kupionej opcji put 3030$ (50$-19,7$)*100. Jednocześnie na wystawionej opcji put inwestor traci 2425$ (5,75$-30$)*100. W efekcie zysk ze strategii spreadu niedźwiedzia (bez prowizji) wynosił 605$

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 250$

W sytuacji kiedy kurs Microsoft na koniec 18 czerwca będzie handlowany na poziomie 250$ inwestor zatrzymuje premię (575$) z wystawionej opcji sprzedaży. Jednocześnie zatrzymuje skromny zysk (30$)) z kupionej opcji put (20$-19,7$)*100. W efekcie zysk netto z transakcji wyniósł 605$.

 • Wzrost kursu do 270$

Obie opcje wygasają bez wartości co powoduje, że inwestor zyskuje 575$ na wystawionej opcji put oraz generuje stratę z kupionej opcji put (1970$). W efekcie strata netto ze strategii wyniesie 1395$.

Kupno opcji ATM oraz wystawienie opcji OTM

Jest to bear put spread, który jest złożony z opcji ATM oraz OTM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki kupnie opcji put z ceną wykonania 250$ oraz jednoczesnym wystawieniu opcji z ceną wykonania 230$. 

Kupując opcję put inwestor płaci 605$ (6,05$ premii x 100). Wystawiając opcję put inwestor otrzymuje 279$ (2,79$ * mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor płaci 326$ (pominięte koszty prowizji). Zapłacona premia to maksymalna strata. Wyniki strategii z bazowych scenariuszy:

 • Spadek kursu do 220$

Inwestor zyskuje na kupnie opcji 2395$ (30$ – 6,05$)*100 co z nawiązką pokrywa stratę z wystawionej opcji put. Strata z wystawionej opcji wyniosła 721$ (10$-2,79$)*100. W efekcie zysk netto (bez prowizji) z transakcji wynosi 1674$.

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 250$

Obie opcje wygasają bez wartości co powoduje, że inwestor traci zapłaconą premię, która powstała w wyniku zbudowania bear put spread. Strata z transakcji wyniosła 326$

Kupno opcji OTM oraz wystawnie opcji OTM z niższą ceną wykonania

Jest to bear put spread, który jest złożony dwóch opcji OTM. Można stworzyć spread niedźwiedzia dzięki kupnie opcji put z ceną wykonania 240$ oraz jednoczesnym wystawieniu opcji z ceną wykonania 220$. 

Kupując opcję put inwestor płaci 430$ (4,3$ premii x 100). Wystawiając opcję put inwestor otrzymuje 193$ (1,93$ * mnożnik 100). Tworząc wspomnianą strategię inwestor płaci 237$ (pominięte koszty prowizji). Zapłacona premia to maksymalna strata jaką generuje strategia niedźwiedzia. Wyniki strategii z bazowych scenariuszy:

 • Spadek kursu do 220$

Inwestor zarabia na kupionej opcji put 1570$ (20$-4,3$). Jednocześnie generowany jest zysk z wystawionej opcji put, która wygasa bez wartości. Zysk z wystawienia wyniósł 193$. W efekcie zysk z transakcji wyniosła 1763$. Jest to maksymalny zysk netto generowany ze strategii spreadu niedźwiedzia.

 • Utrzymanie się kursu w okolicy 250$

Obie opcje wygasają bez wartości co powoduje, że inwestor traci zapłaconą premię, która powstała w wyniku zbudowania bear put spread. Strata z transakcji wyniosła 237$

Poniżej zbiorcze posumowanie strategii bear put spread:

Podsumowanie strategii: Kupno ITM (270) + wystawienie ATM (250) Kupno ATM (250$) + wystawienie OTM (230$) Kupno OTM (240$) + wystawienie OTM (220$)
Zapłacona premia 1395$ 326$ 237$
Wynik przy 220$ +605$ +1674$ +1763$
Wynik przy 240$ +605$ +674$ – 237$
Wynik przy 250$ +605$ – 326$ – 237$
Wynik przy 260$ – 395$ – 326$ – 237$
Wynik przy 280$ – 1395$ – 326$ – 237$

Poniżej zestawienie strategii Bear Put Spread w formie graficznej:

02 Put bear spread

Źródło: opracowanie własne

Rolowanie zyskownej pozycji

Strategia spreadu niedźwiedzia może powstać w wyniku wystawiania opcji put w przypadku zyskownych pozycji na opcjach sprzedaży.

Aby lepiej zobrazować tą strategię na opcjach na akcje spółki Beyond Meat, które wygasają 18 czerwca 2021 roku. Dnia 26 stycznia inwestor kupił opcję put z ceną wykonania 160$. Zapłacił za nią 1850$ (18,5$ * mnożnik). W momencie otwierania pozycji kurs akcji notowany był powyżej 200$.

Na dzień 7 maja opcja była wyceniana na 46,15$-52,80$ (widełki bid-ask). Wynikało to z gwałtownego spadku kursu Beyond Meat. Podczas sesji z 7 maja jedna akcja spółki była warta 110,75$. Inwestor obawia się, że na akcjach Beyond Meat nastąpi wzrost akcji. Jednocześnie upływ czasu spowoduje, że spadnie do zera wartość premii czasowej.

Z tego powodu stara się zabezpieczyć przed potencjalną stratą i wpływem time decay. W tym celu może dokonać wystawienia opcje wygasające 18 czerwca 2021 roku po cenie 135$. Dzięki takiej transakcji inwestor otrzymuje 2510$ (25,1$ premii pomnożonej przez mnożnik). Dzięki takiej transakcji inwestor ma już zabezpieczone zyski z transakcji na akcjach Beyond Meat. Potwierdzają to następujące scenariusze:

 • Spadek kursu do 100$

W takiej sytuacji inwestor zarabia 4150$ z kupionej opcji put (60$ – 18,5$)*100. Jednocześnie inwestor traci na wystawionej opcji put 990$ (25,1$-35$)*100. W efekcie zysk netto z transakcji wyniósł 3160$.

 • Utrzymanie kursu na poziomie 110$

W takiej sytuacji inwestor zarabia 10$ na wystawionej opcji put (25,1$-25$)*100. Jednocześnie zysk netto z kupionej opcji put wyniósł 3150$ (50$-18,5$)*100. W efekcie zysk netto ze spreadu niedźwiedzia wyniósł 3160$.

 • Wzrost kursu do 160$

Obie opcje wygasają bez wartości. W efekcie inwestor traci na kupionej opcji put zainwestowane środki w premię opcyjną. W efekcie strata wyniosła 1850$. Strata z nawiązką została pokryta przez zysk z wystawionej opcji put (2510$). Zysk netto z bear put spread wyniósł 660$.

03 bear put spread

Źródło: opracowanie własne

Wystawienie opcji put powoduje powstanie bear put spread. W tym przypadku jest to strategia defensywna, która zabezpiecza inwestora przed wzrostem kursu Beyond Meat. W przypadku realizacji negatywnego scenariusza inwestor i tak kończy strategię z zyskiem, który będzie wynosił 660$. „Kosztem” strategii jest pogodzenie się z maksymalnym zyskiem, który wynosi 3160$. 

Rolowanie stratnej pozycji

Strategia spreadu niedźwiedzia może powstać w wyniku wystawienia opcji call w celu zmniejszenia potencjalnej straty z kupionej opcji call. 

Aby lepiej zobrazować tą strategię na opcjach na akcje spółki Beyond Meat, które wygasają 18 czerwca 2021 roku. Dnia 11 stycznia inwestor kupił opcję call z ceną wykonania 100$. Zapłacił za nią 2827$ (28,27$ * mnożnik). W momencie otwierania pozycji kurs akcji notowany był powyżej 116,5$.

Na dzień 7 maja opcja była wyceniana na 13,25$-14,25$ (widełki bid-ask). Wynikało to z gwałtownego spadku kursu Beyond Meat. Podczas sesji z 7 maja jedna akcja spółki była warta 110,75$. Inwestor obawia się, że na akcjach Beyond Meat nastąpi dalszy spadek cen akcji. Jednocześnie upływ czasu spowoduje, że spadnie do zera wartość premii czasowej.

Z tego powodu stara się zabezpieczyć przed potencjalną stratą i wpływem time decay. W tym celu może dokonać wystawienia opcje wygasające 18 czerwca 2021 roku po cenie 90$. Dzięki takiej transakcji inwestor otrzymuje 2045$ (20,45$ premii pomnożonej przez mnożnik). Dzięki takiej transakcji inwestor ma już zabezpieczone maksymalną stratę z transakcji na akcjach Beyond Meat. Potwierdzają to następujące scenariusze:

 • Spadek kursu do 90$

W takiej sytuacji obie opcje wygasają bez wartości. W efekcie inwestor traci 2827$ z kupionej opcji call. Jednocześnie część strat jest pokrywana z wystawionej opcji call (2045$). W efekcie maksymalna strata z transakcji wynosi 782$.

 • Utrzymanie kursu na poziomie 110$

W takiej sytuacji inwestor zarabia na wystawionej opcji put 45$ (20,45$-20$). Jednocześnie inwestor traci 1827$ z kupionej opcji call (10$ – 28,27$)*100. W efekcie strata netto z transakcji wynosi 1782$

 • Wzrost kursu do 160$

W przypadku wzrostu kursu akcje Beyond Meat powoduje zysk z kupionej opcji call na poziomie 3173$ (60$ – 28,27$)*100. Jednocześnie wygenerowana została strata z wystawionej opcji call w wysokości 4955$ (70$-20,45$)*100. W efekcie strata netto z pozycji wynosi 1782$. 

04 bear call spread

Źródło: opracowanie własne

Strategia bear call spread może być stosowana jako transakcja minimalizująca straty z kupionej opcji call w przypadku spadku albo utrzymania się kursu akcji. „Wadą” takiej strategii jest zwiększenie straty z transakcji w sytuacji wzrostu akcji Beyond Meat. Im większy wzrost akcji tym większa różnica między wynikiem strategii long call a bear put spread. Z tego powodu taka strategia może być stosowana tylko w sytuacjach kiedy inwestor spodziewa się trendu bocznego albo spadkowego.


Saxo Bank logo 2020

Czy wiesz, że…?

Saxo Bank jest jednym z nielicznych brokerów Forex, posiadającym w swojej ofercie opcje waniliowe. Inwestor ma do dyspozycji łącznie ponad 1200 opcji (waluty, akcje, indeksy, stopy procentowe, surowce). SPRAWDŹ

 


Bear Spread: Podsumowanie

Korzystanie z strategii spreadu niedźwiedzia może stanowić bardzo ciekawą alternatywę względem zwykłego kupowania opcji put albo wystawiania opcji call. Jednocześnie tworzenie spreadu niedźwiedzia może powstawać w wyniku strategii obronnych dla wcześniejszych strategii.

Spread niedźwiedzia można stosować w następujących sytuacjach:

 • Obniżyć koszty transakcji na opcjach (względem zwykłego long put)
 • Zminimalizowanie wpływu „time decay”
 • rolowanie zyskownych transakcji
 • rolowanie stratnych transakcji
Co o tym sądzisz?
Lubię
13%
Interesujące
88%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.